Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met de wijziging van de subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb

Het kabinet wil mkb-ondernemers helpen te verduurzamen. Een van de subsidieregelingen waarmee het kabinet dit doet, is de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Met deze regeling kunnen mkb-ondernemers die niet onder de energiebesparingsplicht vallen subsidie krijgen voor advies van een energieadviseur en ondersteuning bij het uitvoeren van maatregelen uit het advies. Het is niet mogelijk subsidie te ontvangen voor de maatregelen zelf. Mkb-ondernemers en energieadviseurs kunnen de SVM aanvragen. De regeling is voor de eerste keer opengesteld in 2021 en vroegtijdig en tijdelijk stopgezet vanwege oneigenlijk gebruik. Dit voorstel stelt de SVM wederom open. Inhoudelijk is een aantal wijzigingen doorgevoerd om oneigenlijk gebruik te voorkomen.

ATR heeft de Minister voor Klimaat en Energie laten weten dat bedrijven een belangrijke rol spelen bij het behalen van de klimaatdoelen, maar dat de noodzaak van deze subsidieregeling niet duidelijk is. Uit onderzoek van gedragsexperts Dijksterhuis & van Baaren blijkt dat mkb-ondernemers beperkte behoefte hebben aan de SVM. Verder bevat het voorstel een onnodige voorwaarde, is de doelgroep niet geraadpleegd bij de totstandkoming van het voorstel, bevat de regeldrukparagraaf tekortkomingen en is de regelruk niet proportioneel.

Het advies is om de regeling niet vast te stellen.

Het college merkt hierbij op dat het dictum geen oordeel vormt over de noodzaak tot ondersteuning van mkb-ondernemers bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering. Het dictum drukt uit dat nut en noodzaak van deze subsidieregeling niet goed zijn onderbouwd. Verder weegt zwaar dat de doelgroep twijfel heeft over de toegevoegde waarde van de SVM en dat de regeldruk van het voorstel niet proportioneel is.

 

Advies aan de minister voor Klimaat en Energie – Subsidiemodule Advies en ondersteuning verduurzamingsmaatregelen mkb