Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies in verband met subsidiëring van de kosten voor advies en ondersteuning voor verduurzamingsmaatregelen voor bedrijfspanden en bedrijfsvoering van mkb’ers

Deze subsidieregeling maakt het mogelijk om subsidie te krijgen voor kosten voor advies en ondersteuning van energie- en CO2-besparingsmaatregelen. Het doel van de regeling is tweeledig. Het doel is ten eerste om de MKB-ondernemer met behulp van een advies van een energieadviseur laagdrempelig en integraal inzicht te bieden in het potentieel van maatregelen gericht op energiebesparing of CO2-reductie van de onderneming. Het doel is daarnaast om ondernemers te helpen om concrete maatregelen uit het advies uit te laten voeren.

Het advies is om de regeling niet vast te stellen tenzij rekening is gehouden met de adviespunten. Het college benadrukt hierbij dat het dictum geen oordeel velt over de wenselijkheid van het ondersteunen van MKB-ondernemers. Het oordeel volgt uit het feit dat het belangrijke beslisinformatie ontbreekt in de toelichting. Het voorstel maakt daarbij niet duidelijk welke mogelijk minder belastende alternatieven zijn bezien en waarom deze niet zijn gekozen. Het college wijst in dit verband specifiek op sectorgewijze voorlichting. Verder heeft het ministerie meerdere berekeningen van de regeldrukgevolgen opgesteld, waardoor niet duidelijk is hoe groot die gevolgen zijn. Het college merkt daarbij op dat die gevolgen dermate groot lijken (namelijk meer dan 5% van het omvangrijke subsidiebudget) dat de vraag rijst of ze proportioneel zijn.

 

ATR advies aan de staatssecretaris van EZK – Wijziging van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies