Wijziging van de Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximum¬premieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021

De premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf-premie) wordt tijdelijk verlaagd met 2,32 procentpunt vanaf augustus 2021 tot het einde van het jaar. Die premieverlaging komt in de plaats van de BIK. De BIK was een tijdelijke maatregel om investeringen te bevorderen. ATR heeft over dat voorstel advies uitgebracht op 20 november 2020.

Op 28 mei 2021 heeft het kabinet besloten om de BIK met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 in te trekken. De reden daarvoor is dat geen zekerheid is verkregen over de vraag of de Europese Commissie de BIK als geoorloofde staatssteun beschouwt.

Het budget voor de BIK wordt nu op een andere manier aangewend, voor hetzelfde doel en voor de dezelfde doelgroep. De gevolgen voor de regeldruk zijn kleiner dan die door de BIK zouden zijn geweest. Eenmalig €1,6 miljoen in plaats van € 67-130 miljoen.

Het CPB verwachtte reeds in maart 2021 dat de economische groei in Nederland zou versnellen in het tweede halfjaar van 2021. In zijn juni raming heeft het CPB die verwachting nog naar boven bijgesteld. Het CPB adviseerde in maart om de huidige steunregelingen zo snel mogelijk te vervangen door beleid dat is gericht op herstel. De toelichting bij het voorstel geeft als doel het verlagen van de loonkosten en verbeteren van de liquiditeit en solvabiliteit van bedrijven. Dat dient om de ruimte om te investeren te vergroten. De regeling stimuleert daarmee de groei in algemene zin. De toelichting bij het voorstel maakt niet duidelijk hoe dit past bij het advies van het CBP om geen maatregelen te treffen die zijn gericht op de algemene groei, maar in plaats daarvan maatregelen te treffen die zijn gericht op herstel van de schade in specifieke sectoren.

ATR adviseert om inzichtelijk te maken waarom een algemene stimulerings-maatregel noodzakelijk is, gelet op de verwachtingen over de groei van de economie in 2021 en 2022.

ATR advies aan de Minister van SZW – Tijdelijke verlaging AWf-premie ter vervanging van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)

Lees ook hier het ATR-advies over Uitvoeringsregeling Baangerelateerde investeringskorting (BIK)