Wijziging van de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningen in verband met een verlenging en veranderde voorwaarden van de regeling

Woningeigenaren in het bevingsgebied met erkende bevingsschade kunnen op grond van de subsidie waardevermeerdering woningen gaswinning Groningen aanspraak maken op 4.000 euro voor de verduurzaming van de woning. De regeling is voor het eerst in werking getreden op 1 april 2017 en loopt af op 1 december 2022. Dit voorstel verlengt de Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningen voor de periode van 1 december 2022 tot en met 31 maart 2027. Voor de openstelling is 130 miljoen euro gereserveerd. Ten opzichte van de eerdere openstellingen is er een aanvullende voorwaarde opgenomen. Voor schade die ontstaan is na 1 december 2022 geldt dat woningeigenaren alleen aanspraak kunnen maken op de regeling als de afhandeling van die schade langer dan een jaar duurt. De nieuwe voorwaarde geldt niet voor woningeigenaren die een schademelding hebben gedaan vóór 1 december 2022. Voor deze woningeigenaren geldt een overgangsregeling.

ATR heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat de onderbouwing waaruit blijkt dat het proces tot schadeafhandeling duidelijk waarneem¬baar is verbeterd ontbreekt. De noodzaak van de aanvullende voorwaarde is daardoor niet onderbouwd. Het voorstel maakt verder niet duidelijk of en zo ja welke mogelijk minder belastende alternatieven zijn onderzocht. Verder heeft het college vragen bij de wijze waarop de doelgroep (niet) is betrokken. De regeldruk is adequaat in beeld gebracht.

Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel van dit voorstel om het niet aan te bieden voor de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de staatssecretaris voor Mijnbouw – Regeling waardevermeerdering woningen gaswinning Groningen