Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met enkele verzwaringen, waaronder een verplichte sluitingstijd

De wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen Covid-19 heeft als doel om het aantal nieuwe besmettingen met het covid-19 virus te stabiliseren. Om dit doel te bereiken is er voor gekozen om het aantal contactmomenten met 20 tot 25 % te reduceren. Dit gebeurt door de introductie van ruimere sluitingstijden (van 17.00 uur tot 5.00 uur) voor onder meer de horeca, sportlocaties (binnen en buiten), niet essentiële winkels en dienstverlening (bijvoorbeeld kappers) en culturele instellingen, zoals theaters, musea en bioscopen. Langs deze weg is ook mogelijk de oplopende ziekenhuisbezetting (kliniek en IC) af te remmen.

ATR heeft de minister van VWS in kennis gesteld van de bevindingen ten aanzien van deze wijzigingen. Een formeel advies is niet uitgebracht, omdat daarvoor onvoldoende tijd is geboden. Over de urgentie van de maatregelen is geen twijfel mogelijk. In zoverre geven de maatregelen ATR geen aanleiding tot opmerkingen. Om onduidelijkheden en discussies over het doelbereik van de maatregelen te voorkomen heeft ATR geadviseerd om duidelijk te maken of er met de maatregelen in het geheel géén groei van ziekenhuis- en IC-opnames mag optreden of dat een beperkte groei nog acceptabel is (in dat laatste geval met welk percentage?). Ook moet duidelijk worden wanneer het doel moet zijn bereikt: het moment van heroverweging (14 december 2021), het moment van aflopen van de maatregelen (18 december 2021) of enig ander (later) moment. De toelichting laat de werkbaarheid en uitvoerbaarheid onbesproken. Het is noodzakelijk dat ook bij coronamaatregelen consequent inzicht in de werkbaarheid en uitvoerbaarheid voor burgers en bedrijven wordt geboden. Tenslotte verdient aanbeveling alsnog inzicht te bieden in alle gevolgen voor de regeldruk en van de omvang ervan een raming te geven

ATR advies aan de Minister van VWS – Wijziging van de Trm Covid19 verzwaring maatregelen per 28 november 2021