Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm) en de Tijdelijke regelingen maatregelen covid-19 BES-eilanden in verband met het stellen van regels inzake het beperken van de geldigheidsduur van het coronatoegangsbewijs in geval van vaccinatie of herstel

De Wet publieke gezondheid (Wpg) biedt de mogelijkheid om deelname aan bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld evenementen) of toegang tot bepaalde voorzieningen (bijvoorbeeld de horeca) slechts mogelijk te maken op vertoon van een bewijs van een negatieve testuitslag, een bewijs van vaccinatie of een bewijs van herstel van infectie met het coronavirus. Hiervoor kunnen mensen een nationaal coronatoegangsbewijs (ctb) of een Europees Digital COVID Certificate (DCC, noodzakelijk voor reizen naar het buitenland) gebruiken. De voorgestelde wijziging van de Trm brengt de geldigheidsduur voor het ctb op basis van vaccinatie met ingang van 1 februari 2022 terug naar 270 dagen. De geldigheidsduur van het ctb op basis van herstel wordt 180 dagen (was 365 dagen). Daarmee sluit de geldigheidsduur van het ctb beter aan bij die van het DCC. Voor mensen met een elektronische ctb (in de corona-app) levert dit geen probleem op. De geldigheidsduur wordt bij het verversen van de app automatisch afgestemd op de nieuwe regelgeving (en op een nieuwe vaccinatie of booster). Gebruikers van het papieren ctb moeten bij de inwerkingtreding van de regeling echter een nieuwe papieren versie van het ctb aanmaken of opvragen. Om uitvoeringstechnische redenen wordt de geldigheidsduur van een papieren bewijs verkort naar maximaal 90 dagen (dat is nu nog één jaar).

ATR heeft in een brief aan de minister van VWS laten weten dat de toelichting nut en noodzaak van de regeling toereikend uiteenzet. Ook is het vanuit regeldrukperspectief goed dat de geldigheidsduur van het ctb beter aansluit bij die van het DCC. Maar de regeling levert mogelijk wel problemen op voor mensen die zijn aangewezen op een papieren ctb. Dat geldt ten eerste voor de groep mensen die niet kunnen beschikken over een juiste papieren ctb of DCC vanwege een gebrekkige uitwisseling van vaccinatie- en boostergegevens met het databestand van het RIVM. Dit probleem behoeft oplossing voor 1 februari 2022. Een tijdelijke alternatief zou kunnen zijn om de ctb met uitsluitend informatie over de boosterprik als toereikend bewijs te beschouwen. Ook mensen die voor langere tijd in het buitenland verblijven kunnen in de problemen komen. Hun papieren bewijs is niet onbeperkt geldig. Tijdens hun verblijf moeten zij soms een nieuw bewijs in Nederland opvragen, waarbij meerdere instanties (huisarts en CIBG) betrokken kunnen zijn. ATR adviseert de uitwisselingsproblemen met het databestand van RIVM snel op te lossen en één loket in te richten dat mensen (in binnen en buitenland)– zonder doorverwijzing naar andere loketten – aan een papieren bewijs helpt.

ATR advies aan de Ministe van VWS – Wijziging TRM Covid-19 beperking geldigheidsduur Ctb