Wijziging van de Wet langdurige zorg en de Algemene Kinderbijslagwet in verband met de invoering van ambtshalve toekenning en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Ouders van kinderen met een ernstige ziekte of aandoening verlenen extra zorg aan hun kind. Dit brengt voor hen extra kosten met zich mee. Om deze ouders tegemoet te komen in de kosten, kunnen zij – naast de (financiële) ondersteuning op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) – aanspraak maken op het dubbele bedrag van de kinderbijslag. Er zijn twee knelpunten in de uitvoering van de regeling van de dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg (DKIZ) aan het kind. De aanvraagprocedure is allereerst te ingewikkeld. En, in de tweede plaats, de aanvraag bij de SVB wordt vaak te laat gedaan of te laat afgerond, omdat de ouders van de kinderen in dezelfde periode meer zaken te regelen hebben. Ouders lopen daardoor gedurende een zekere periode de dubbele kinderbijslag mis.

Het wetsvoorstel bevat twee wijzigingen. De eerste wijziging is een wettelijk verankering van de mogelijkheid om de aanvraag van DKIZ op basis van een signaal van het Centrum Indicatiestelling in de Zorg (CIZ) te starten. Een aanvraag bij de Sociale Verzekeringsbank door de ouders is niet langer vereist. Deze mogelijkheid is er praktisch gezien alleen als sprake is van een Wlz-indicatie. De tweede wijziging is de introductie in de wet van de mogelijkheid om de verdubbeling van de kinderbijslag met terugwerkende kracht toe te kennen. Hierdoor lopen ouders bij een late aanvraag of een late afronding van de aanvraag niet langer geld mis.
ATR laat de minister van SZW in een brief weten dat probleemanalyse, doel en middel bij het wetsvoorstel helder zijn. Het wetsvoorstel lost twee knelpunten in de uitvoering op, zonder dat daarvoor extra handelingen van kind en ouders vereist zijn. De oplossing voor de ingewikkelde aanvraagprocedure zorgt er zelfs voor dat er geen handelingen meer van hen noodzakelijk zijn. Het is een mooi voorbeeld van hergebruik van reeds bij de overheid beschikbare gegevens en informatie. Het zorgt ook voor een beter doelbereik van de DKIZ, omdat met de wijzigingen het niet-gebruik van deze financiële tegemoetkoming kan afnemen. Werkbaarheid en regeldrukgevolgen zijn toereikend in beeld gebracht. Daarom adviseert ATR de minister om het wetsvoorstel in te dienen.

ATR advies aan de Minister SZW – Wlz en de AKW invoering en toekenning met terugwerkende kracht van dubbele kinderbijslag.