Wijziging van de wet onderwijsdeelnemers (WRO)

Het wetsvoorstel breidt de wettelijke grondslagen in de WRO uit voor de verwerking van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers. Het wetsvoorstel geeft hiervoor diverse aanleidingen:

  • Toezichthouders, zoals gemeenten en de Inspectie van het Onderwijs, kunnen nu niet effectief toezicht houden op het verzuim aan particuliere, buitenlandse en internationale scholen.
  • Diverse instanties hebben gevraagd om uitwisseling van gegevens, zodat zij hun taken beter kunnen uitoefenen. Het gaat om bestuursorganen, sectorraden, pensioenuitvoerders en Belgische overheidsinstanties die toezicht houden op schoolverzuim. Deze instanties verrichten werkzaamheden met een “gewichtig maatschappelijk belang”, zoals het uitkeren van een wezenpensioen, het verrichten van onderzoek en het ondersteunen van onderwijsinstellingen bij de verantwoording over hun werkzaamheden.
  • Er voor een aantal gegevensverstrekkingen door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan externe partijen met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een expliciete wettelijke grondslag nodig is.

Werkzaamheden met een “gewichtig maatschappelijk belang”

ATR vindt nut en noodzaak van de wetswijzigingen voldoende onderbouwd en gemotiveerd in de toelichting bij het voorstel. Ook zijn er alternatieven overwogen voor het verstrekken van (gepseudonimiseerde) gegevens door DUO, waarvoor beargumenteerd (nog) niet is gekozen. ATR heeft enkele adviespunten met betrekking tot de werkbaarheid van het wetsvoorstel. ATR adviseert toe te lichten wat de wetswijziging betekent voor de bestaande praktijk van bijvoorbeeld de sectorraden en de organisaties die al enige tijd actief zijn in het onderwijsveld en werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang verrichten. Ook adviseert ATR om met de al betrokken organisaties na te gaan hoe het aanvraagproces voor verstrekking van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers zodanig vorm gegeven kan worden dat vervolgaanvragen, zonder toegevoegde waarde, zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden. De gevolgen voor de regeldruk voor een aanvraag voor verstrekking van gegevens uit het register onderwijsdeelnemers zijn nog niet in beeld gebracht, ATR adviseert dit alsnog te doen.

Pensioenuitvoerders keren een (half)wezenpensioen uit aan een kind of aan zijn andere ouder of verzorger bij overlijden van één of beide ouders. Hiervoor heeft een pensioenuitvoerder informatie nodig waaruit blijkt dat een (half)wees naar school gaat of een opleiding volgt. Gelet op het (financieel) belang van de gegevensverstrekking voor de betrokken jongeren adviseert ATR na te gaan of en hoe alle pensioenuitvoerders die een wezenpensioen uitkeren, gebruik kunnen maken van de gegevensverstrekking door DUO. Daarbij adviseert ATR de organisaties die een wezenpensioen uitkeren, actief te informeren en te stimuleren om gebruik te maken van de gegevensverstrekking van DUO.

ATR advies aan de Minister van OCW – Wijziging Wet register onderwijsdeelnemers (WRO)