Wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in verband met de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel

Het wetsvoorstel heeft drie doelen:

  1. het creëren van een adequaat en structureel wettelijk instrumentarium om ten behoeve van de volksgezondheid collectieve maatregelen te kunnen treffen bij een infectieziekte met pandemisch potentieel;
  2. het bieden van een wettelijke verankering van parlementaire betrokkenheid bij het treffen van collectieve maatregelen ter bestrijding van een infectieziekte met pandemisch potentieel en;
  3. het zo min mogelijk beperken van de uitoefening van grondrechten in het geval het tot collectieve maatregelen komt.

 

Tot de te treffen collectieve maatregelen van het wetsvoorstel behoren de veilig afstand; hygiënemaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen; voorwaarden aan openstelling van publieke plaatsen en evenementen; voorwaarden aan bedrijfsmatig personen vervoer; voorwaarden of beperkingen te verbinden aan de toegang tot zorglocaties; verplichte quarantaine (bij inreizen); bevelsbevoegdheden voor openbare en besloten plaatsen en tenslotte zorgplichten voor, kort gezegd, personen die zeggenschap hebben over publieke plaatsen en besloten plaatsen.

 

ATR laat de minister van VWS in een brief weten dat in het wetsvoorstel geen rekening is gehouden met de uitkomsten van de evaluatie van de aanpak en bestrijding van de Covid-19 pandemie. Dat is ook nog niet mogelijk omdat die evaluatie nog niet is afgrond. Het college vindt het voor de hand liggen om met deze uitkomsten rekening te houden en deze in het wetsvoorstel te verwerken, omdat de tekortkomingen in de aanpak en bestrijding van deze pandemie juist de aanleiding voor het wetsvoorstel zijn geweest.

 

Omdat voorkomen moet worden dat ineffectieve en onnodig belemmerende maatregelen van het wetsvoorstel deel uit maken adviseert ATR te wachten op de uitkomsten van de evaluatie voordat besluitvorming over het wetsvoorstel plaatsheeft.

 

Advies Minister VWS – Wijziging Wpg i.v.m. de bestrijding van infectieziekten met pandemisch potentieel w.g