Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren 2018 in verband met maatregelen om trustdienstverlening in gevallen met hoge integriteitrisico’s te verbieden (Spoedwet Trustkantoren)

Het kabinet wil wettelijk borgen dat omvangrijke Russische geldstromen niet door Nederlandse dienstverleners worden ondersteund. Het kabinet acht het daarom wenselijk om trustdiensten aan Russische cliënten te verbieden.

Trustdiensten zijn zakelijke diensten zoals het verzorgen van een postadres en administratieve werkzaamheden voor een rechtspersoon en het optreden als bestuurder voor een rechtspersoon. Deze zakelijke dienstverlening wordt verboden aan partijen die zijn gevestigd in Rusland of die een uiteindelijk belanghebbende (UBO) in Rusland hebben. De noodzaak voor dit verbod wordt toegelicht met verwijzing naar de inval in Oekraïne en de ernstige schending van het internationaal recht.

De dienstverlening van trustkantoren is erop gericht om tegoeden en de zeggenschap over die tegoeden onder te brengen bij andere jurisdicties. Het UBO-register kan daar niet in alle gevallen uitsluitsel geven. Voorlichting over de interpretatie van de toepassing van het verbod als grensgevallen samenlopen, kan behulpzaam zijn bij de toepassing van dit verbod. De omvang van de regelgeving neemt snel toe. Deze regelgeving is uitzonderlijk en onverwacht. ATR acht goede voorlichting om de regelgeving te kunnen naleven noodzakelijk. ATR adviseert om actieve ondersteuning te bieden bij het naleven van het geheel aan sanctiepakketten en verboden.

De gevolgen voor de regeldruk voor trustkantoren bestaan uit het eenmalig doorlichten van cliëntendossiers. De regeldruk is berekend op eenmalig tussen € 241.920 en € 604.800 voor 140 trustkantoren.

ATR advies aan de Minister van Financiën – Spoedwet trustkantoren.