Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en regeling in verband met de modernisering van het asbeststelsel

Asbest kan verschillende vormen van kanker veroorzaken. Vanwege dit gevaar is het bewerken, verwerken en in voorraad houden van asbest sinds 1 juli 1993 verboden. Asbest komt echter nog op vele plaatsen voor. Bij het verwijderen ervan kunnen asbestvezels vrijkomen. Om dit te voorkomen is het van belang dat het verwijderen zorgvuldig gebeurt. Daarom bevat het Arbeidsomstandighedenbesluit strenge voorschriften over het verwijderen van asbest. Dit besluit is toe aan een modernisering. Er zijn in de praktijk knelpunten, waardoor het uitvoeren van handelingen, zoals luchtmetingen naar het aantal asbestvezels, die in feite niet meer nodig zijn om risico’s in beeld te brengen.

ATR heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laten weten dat de onderbouwing op nut en noodzaak van de wijzigingen en de werkbaarheid voor bedrijven toereikend is. Besluit en regeling zijn naar de mening van het college een zeer goed voorbeeld van de mogelijkheden die inzichten uit de wetenschap bieden om minder regeldruk voor het bedrijfsleven te realiseren. Dat verdient volgens het college navolging, omdat deze inzichten ook bij andere regelgeving voor minder regeldruk kunnen zorgen. In dit geval heeft de wijziging zelfs een vrij substantiële vermindering van de regeldruk (jaarlijks € 15 miljoen) tot gevolg.

ATR advies aan de Minister van SZW – Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit en regeling ivm modernisering van het asbeststelsel