Wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement rijbewijzen

Op 24 maart 2020 is de voorgenomen wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement rijbewijzen voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel maakt het mogelijk dat zorgaanbieders die voorheen geen instellingsgehandicaptenparkeerkaart konden aanvragen, dat nu wel kunnen. Daarnaast schrapt het voorstel enkele eisen aan les- en examenvoertuigen, omdat die eisen overbodig zijn geworden. Tevens verduidelijkt het voorstel bepalingen en strafbaarstellingen zodat de politie beter kan handhaven.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de wijzigingen zijn onderbouwd. Het ziet echter wel kansen om de regeldruk verder te verminderen. Hierbij gaat het onder andere om de geldigheidsduur van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Deze is via het BABW gemaximeerd op vijf jaar. Volgens ATR is het niet nodig dat aanvragers met een chronische aandoening elke vijf jaar opnieuw een aanvraag moeten indienen en daarmee moeten ‘bewijzen’ dat ze nog steeds de fysieke beperkingen hebben waarmee ze voor een GPK in aanmerking komen. Ook voor instellingen is niet duidelijk waarom de geldigheidsduur maximaal vijf jaar bedraagt. De regeldruk kan omlaag door de GPK in beginsel onbeperkt geldig te laten zijn. Ook wordt bij de aanvraagprocedure voor een GPK regelmatig onnodige informatie gevraagd. Het gaat dan om informatie die de overheid zelf kan raadplegen of controleren. Het college adviseert daarom het ministerie om samen met gemeenten de regeldruk van de aanvraagprocedure voor een GPK te verlagen.

Tot slot ontbreekt een regeldrukparagraaf in de toelichting bij het voorstel, terwijl het voorstel wel gevolgen voor de regeldruk heeft. Deze omissie moet nog worden weggenomen.

ATR adviseert het voorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR-advies over de wijziging van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en het Reglement rijbewijzen.