Wijziging van het Besluit advisering beschut werk in verband met kunnen wisselen van baan met behoud van het advies beschut werk

In sommige gevallen komt het voor dat mensen in een beschutte werkplek zich dusdanig ontwikkelen dat een werkplek in de Banenafspraak of zelfs werk zonder ondersteuning beter bij hen past. In een project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’, opgezet door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Divosa, is bekeken tegen welke knelpunten mensen aanlopen als mensen een dergelijke stap willen zetten. Eén van de knelpunten is dat mensen terughoudend om een stap te zetten naar een baan in de Banenafspraak of regulier werk, omdat niet zeker is dat zij kunnen terugvallen op het positieve advies beschut werk als de stap naar ander werk geen succes blijkt. Dit voorstel treft maatregelen om dit probleem aan te pakken. Het is voortaan niet meer nodig om een inhoudelijke beoordeling te doen wanneer iemand van beschut werk naar ander werk wil overstappen. Verder verdwijnt de inhoudelijke beoordeling van dit voorstel wanneer mensen weer terug willen naar beschut werk.

ATR heeft de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen laten weten dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Het voorstel kiest daarnaast voor het minst belastende alternatief en de werkbaarheid is geborgd. De regeldrukparagraaf is echter niet compleet. De structurele regeldrukvermindering is niet in beeld gebracht.

Advies is om het besluit voor te hangen bij de Kamers, nadat met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen – Besluit advisering beschut werk i.v.m. kunnen wisselen van baan m.b.v. advies beschut werk.