Wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met de brandveiligheid van de woonfunctie voor zorg en parkeergarages en normen voor daglicht

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat regels over de veiligheid en het gebruik van bouwwerken. Zo bevat het bijvoorbeeld brandveiligheidsvoorschriften voor gebouwen die een woonfunctie voor zorg hebben, en voor parkeergarages. De voorgestelde aanpassing van het besluit wijzigt een aantal van deze voorschriften. Voor gebouwen met een woonfunctie voor zorg gaan de voorschriften aansluiten bij de zgn. WAR-systematiek. Deze wordt in de praktijk al door de woonzorgsector en de brandweer gebruikt. WAR staat voor waarschuwen, assisteren en redden. Met behulp van deze systematiek kan bepaald worden welke hulp bewoners nodig hebben als zij moeten vluchten bij een brand. De invoering ervan heeft in een aantal gevallen consequenties voor eisen aan bijvoorbeeld brandmeldinstallaties of aan de ontruimingsorganisatie.

Ook voor parkeergarages veranderen de brandveiligheidsvoorschriften. Dit omdat moderne auto’s groter worden, meer kunststof bevatten en steeds vaker voorzien zijn van een alternatieve energievoorziening. Dit levert risico’s op voor de brandveiligheid in bepaalde gebouwen, vooral gebouwen waarin mensen slapen. Het voorstel is om voor de parkeergarages onder dit soort gebouwen een automatische brandblusinstallatie verplicht te stellen.

Het besluit stelt verder voor om een Europese NEN-norm voor de bepaling van daglicht in het Bbl op te nemen.

ATR stelt vast dat nut en noodzaak van de verschillende onderdelen van het voorstel zijn onderbouwd en dat de regeldrukgevolgen in beeld zijn gebracht. Met betrekking tot de keuze om in bepaalde parkeergarages een automatische brandblusinstallatie verplicht te stellen stelt het college vast dat hierbij wel de inhoudelijke risico’s van de verschillende alternatieven zijn overwogen, maar dat hierbij niet de kosten van de verschillende alternatieven betrokken zijn. Daardoor is niet vast te stellen of de keuze voor een verplichte automatische brandblusinstallatie proportioneel is. Het college adviseert daarom in de toelichting bij de beschouwing van de minder belastende alternatieven ook de kosten van deze alternatieven te betrekken en te onderbouwen waarom niet voor deze alternatieven is gekozen.

Verder wordt geadviseerd in overleg met de woonzorgsector te kijken naar een overgangstermijn, in geval er in bestaande gebouwen voorzieningen moeten worden aangebracht.

 

ATR advies aan de minister van BZK – Wijziging Bbl i.v.m. brandveiligheid woonfunctie voor zorg en parkeergarages en normen voor daglicht