Wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in verband met het uitwisselen van cliëntgegevens tussen instellingen die medisch specialistische zorg verlenen

Met elektronische gegevensuitwisseling door alle zorgverleners is volgens het kabinet veel winst voor de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid te boeken en zijn de administratieve lasten voor aanbieders en verleners aanzienlijk te beperken. Stap je voor stapje wordt de elektronische uitwisseling verplicht gesteld. Dit besluit bepaalt dat in het vervolg ook de uitwisseling van de Basis-gegevensset Zorg (BgZ) tussen instellingen van medisch specialistische zorg (msz-instellingen) elektronisch gebeurt. De BgZ bestaat uit een aantal kerngegevens van de patiënt die door zorgverleners in vrijwel elk zorgproces worden vastgelegd, zoals administratieve gegevens (naam, adres, woonplaats etc.), diagnose, medicatie en allergieën. Het doel van het besluit is dat de zorgverlener vanuit de msz-instelling de BgZ verplicht elektronisch verzendt bij een verwijzing van een cliënt naar een andere msz-instelling, vanuit een msz-instelling de BgZ elektronisch opvraagbaar is bij een andere msz-instelling waar de patiënt onder behandeling is of is geweest en tenslotte vanuit een msz-instelling de BgZ beschikbaar wordt gesteld voor het delen met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt.

Volgens ATR zijn nut en noodzaak van het besluit toereikend beschreven. Het college onderschrijft het belang van meer regie op het realiseren van een elektronische uitwisseling van gegevens in de zorg en de stappen die hierin met de voorgenomen regelgeving worden gezet. Deze ontwikkeling biedt de mogelijkheid om vermijdbare fouten en onnodige onderzoeken te voorkomen. Zij maakt het ook mogelijk om de regeldruk voor zorgaanbieders en zorgverleners te verminderen. Het college vindt wel dat de doelstellingen van de ontwikkeling die met dit besluit in gang wordt gezet, concreter moeten worden ingevuld. Daarom adviseert ATR de minister van VWS het besluit vast te stellen, nadat met het adviespunt rekening is gehouden.

ATR advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport – Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg