Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie

In de praktijk kan zich een situatie voordoen dat het elektriciteitsnet op zee niet naar behoren functioneert. Hierdoor kunnen vergunninghouders (producenten) beperkt of geen elektriciteit via het net transporteren. Zij ondervinden in een dergelijke situatie financiële schade en hebben dan recht op een schadevergoeding. In het Besluit schadevergoeding net op zee worden nadere regels gesteld over het recht op schadevergoeding en de onderdelen waaruit dit bestaat.

Dit voorstel actualiseert het Besluit schadevergoeding net op zee. Aanleiding hiervoor is dat sinds inwerkingtreding van dit voorstel windparken subsidievrij gerealiseerd kunnen worden en hiermee in het huidige rekenmodel, waarmee de hoogte van de schadevergoeding wordt vastgesteld, geen rekening is gehouden. Een andere aanpassing is nodig, omdat met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet windenergie op zee het voortaan mogelijk is om een langere vergunningsduur af te spreken. Verder is het vanuit het oogpunt van regeldruk van belang dat niet meer in alle gevallen standaard een verklaring van de accountant bijgevoegd moet worden om de berekening van de hoogte van de vergoeding van de schade en de gegevens waarop deze zijn gebaseerd te verifiëren. Voortaan hoeft dat alleen nog maar wanneer de netbeheerder dit noodzakelijk acht.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel helder uiteengezet zijn in de toelichting. Het voorstel kiest voor het minst belastende alternatief en de werkbaarheid is geborgd. Het college adviseert de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat nog wel om de regeldrukgevolgen in beeld te brengen. Advies is om het besluit vast te stellen, nadat rekening is gehouden met het adviespunt.

ATR advies aan de staatssecretaris van EZK – Wijziging van het Besluit schadevergoeding net op zee in verband met actualisatie