Wijziging van het Besluit stimulering duurzame energieproductie in verband met de stimulering van aanvullende maatregelen ter vermindering van broeikasgas

De wijziging van de SDE+ subsidie maakt het mogelijk om ook subsidie te verlenen aan maatregelen die broeikasgas verminderen. In de oude regeling kwamen alleen technieken voor hernieuwbare energie in aanmerking. Vanwege deze uitbreiding wordt de naam van de regeling veranderd. De nieuwe naam van de subsidie wordt Besluit stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE+ wordt SDEK.) Deze verbreding van de subsidiemogelijkheden volgt uit het Regeerakkoord en sluit aan bij het Klimaatakkoord.

Uit een evaluatie van de SDE+-regeling is gebleken dat deze subsidie doeltreffend en doelmatig is en dat de administratieve lasten redelijk zijn in verhouding tot het subsidiebedrag. Zij vormen geen barrière voor het aanvragen van deze subsidie. Daarom wordt de systematiek van de SDE+ behouden bij de uitbreiding naar technieken om broeikasgassen terug te dringen. Subsidie voor hernieuwbare energie (in kWh) wordt omgerekend naar tonnen CO2. Daardoor wordt subsidies onderling vergelijkbaar. De omrekenfactor wordt automatisch toegepast bij de aanvraag. Op die manier wordt onnodige regeldruk voorkomen.

De gevolgen voor de regeldruk zijn opnieuw in beeld gebracht. Daarbij treedt een kleine verschuiving op naar de nieuwe subsidiemogelijkheden. In totaal is de regeldruk berekend op 12.528.200 euro voor bedrijven.

ATR advies aan de Minister van EZK – Advies SDE+- SDEK