Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen

Op 26 juni 2019 is het voorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verbeteren van de huurbescherming voor huurders van ligplaatsen aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies.

Bewoners van woonboten huren vaak de ligplaats waarop de woonboot is afgemeerd. Voor de huurovereenkomst van een ligplaats geldt niet de huurbescherming zoals die voor de huur van woonruimte geldt. In het voorstel worden een aantal maatregelen voorgesteld om de huurbescherming van huurders van ligplaatsen gelijk te trekken met huurders van woningen op de wal.

Het wetsvoorstel grijpt diep in op de verhouding tussen verhuurder en huurder van een ligplaats. Om voor huurders van ligplaatsen dezelfde huurbescherming te geven als huurders van woonruimte aan de wal en om de voorgestelde wijzigingen ook voor huurders met een bestaande huurovereenkomst te laten gelden is gekozen om na een overgangstermijn van twee jaar alle bestaande huurovereenkomsten van ligplaatsen onder de werking van het voorstel te laten vallen. Het college heeft ten aanzien van werkbaarheid geen adviespunten. Het college adviseert wel om in de toelichting te verduidelijken of bestaande huurovereenkomsten als gevolg van de overgangstermijn door verhuurders aanpassing behoeven en om de regeldrukeffecten inclusief kennisnamekosten in beeld te brengen volgens de Rijksbrede methodiek.

ATR advies aan de Minister van BZK – Wijziging wetboek ivm verbetering huurbescherming ligplaatsen