Wijziging van het conceptbesluit elektronische gegevensuitwisse-ling in de zorg VRHT Medicatieoverdracht in verband met het toevoegen van PGO artikelen

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een digitaal hulpmiddel, zoals een website of app, waarmee burgers gezondheidsgegevens kunnen verzamelen, beheren en delen. PGO’s (kunnen) worden aangeboden door private leveranciers, waarvan er eind 2022 negentien op de Nederlandse markt waren. Gelet op deze ontwikkeling is tijdens de behandeling in de Tweede Kamer met een amendement op het wetsvoorstel een artikel aan de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) toegevoegd. Dat regelt dat zorgverleners bij een bepaalde gegevensuitwisselingen de voor de cliënt relevante gegevens delen met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO), die de cliënt gebruikt. Voorwaarde is wel dat wordt voldaan aan een aantal eisen (onder meer veiligheid). De toevoeging aan het wetsvoorstel van deze bepaling betekent dat als in een besluit op basis van deze wet een gegevens-uitwisseling wordt aangewezen er in dat besluit ook geregeld moet worden welke gegevens via de PGO worden ontsloten. Dat gebeurt in dit wijzigingsbesluit voor de gegevensuitwisseling in geval van het versturen van een recept van de huisarts naar de apotheker. De medicatieafspraak moet in dat geval in de PGO worden opgenomen.

ATR adviseert de minister van VWS het wijzigingsbesluit vast te stellen. ATR vindt het echter nog wel wenselijk de werkbaarheid van de invoeringstermijn voor huisartsenpraktijken van zes maanden te onderbouwen. Die termijn moet niet alleen haalbaar zijn, maar zij moet ook weer niet te lang zijn waardoor treuzelen zou worden beloond. Ook vindt ATR dat er aandacht nodig is voor de effecten van het besluit op de uitwisseling van gegevens tussen huisarts en apotheker als die in verschillende landen zijn gevestigd (de grensoverschrijdende gegevensuitwisseling). Daarnaast adviseert ATR tot een aanvulling van de toelichting met een berekening van de eenmalige en structurele gevolgen voor de regeldruk. Deze berekening ontbreekt in de toelichting.

ATR advies aan de minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport – Besluit elektronische uitwisseling in de zorg toevoegen PGO artikel