Wijziging van het Mijnbouwbesluit (wijzigingen in verband met de aanpassing van het vergunningstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

De overheid reguleert de opsporing en winning van aardwarmte zodat dit proces veilig kan verlopen. Het stelsel – met bijbehorende vergunningstelsel – is opgenomen in Mijnbouwwet. Het kabinet heeft besloten om een apart vergunningenstelsel op te zetten voor aardwarmte. Het voorliggende Mijnbouwbesluit werkt dit stelsel verder uit.

Belangrijk element in het voorstel is de vormgeving van de verplichting dat EBN verplicht deelneemt aan alle aardwarmteprojecten. Het doel van deze verplichting is kennisdeling en kennisborging. Dit doel is helder beargumenteerd. Het voorstel kiest echter niet voor de minst belastende wijze van implementatie van deze verplichting. EBN krijgt een bredere rol dan strikt noodzakelijk voor kennisdeling en kennisborging.  Deze keuze moet nader worden onderbouwd. Verder is onduidelijk of de verplichte deelname van EBN werkbaar is en vertoont de regeldrukberekening tekortkomingen.

ATR adviseert om het besluit niet vast te stellen, tenzij rekening is gehouden met de adviespunten.

 

ATR advies aan de staatssecretaris van EZK – Wijziging van het Mijnbouwbesluit