Wijziging Wajong en enkele andere wetten

Op 18 oktober 2018 is aan ATR voor advies aangeboden de Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en enkele andere wetten. De aanleiding voor wijziging van de Wajong is gelegen in de uitkomsten van een beleidsdoorlichting van de wet. Gebleken is dat de wet een aantal belemmeringen bevat om in de maatschappij te kunnen participeren. Ook zijn er belemmeringen om een uitbreiding van het aantal uren werk aantrekkelijk en lonend te maken. Als gevolg van de herhaaldelijke aanpassing van de Wajong, zoals de oWajong, de Wajong 2010 en de Wajong 2015, zijn er inmiddels vele regimes. De regeling van inkomensondersteuning voor jonggehandicapten is daardoor weinig overzichtelijk. Het wetsvoorstel harmoniseert de regeling ter vaststelling van de hoogte van uitkering als de jonggehandicapte gaat werken of het aantal arbeidsuren uitbreidt.

ATR laat in een brief aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten dat nut en noodzaak van de wetswijziging toereikend zijn beschreven. Er zijn geen minder belastende alternatieven. Alhoewel de formule om de hoogte van de uitkering vast te stellen ingewikkeld is, bevordert het ministerie de werkbaarheid van de regeling door een digitale rekenmodule ter beschikking te stellen. Vanuit optiek van regeldruk adviseert ATR de staatssecretaris SZW om het wetsvoorstel in te dienen.

 

Advies Wijziging Wajong en enkele andere wetten