Wijziging Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. EU-Richtlijn 2018/645

Op 19 november 2019 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de voorgenomen wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het voorstel regelt de verplichte implementatie van de EU-Richtlijn 2018/645 aangaande de vakbekwaamheid van buschauffeurs en vrachtwagenchauffeurs.

De wijzigingen uit de Richtlijn en het wetsvoorstel hebben betrekking op onder andere vrijstellingen voor chauffeurs en het verbeteren van de erkenning van (na)scholing in EU-verband. Het huidig omwisselcertificaat, om nascholing in het buitenland te laten erkennen, komt in 2020 te vervallen en wordt vervangen door een kwalificatiekaart. Deze kwalificatiekaart vormt het bewijs van een behaalde basiskwalificatie en de gevolgde nascholing. Het format voor de kwalificatiekaart wordt Europees uniform vastgesteld. Dit draagt bij aan het voorkomen van knelpunten in de praktijk over het wederzijds erkennen van nascholing tussen landen.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel zijn onderbouwd. Het college adviseert bij de uitwerking van het voorstel gegevens her te gebruiken en daarmee onnodige regeldruk te voorkomen bij burgers en ondernemers. In de huidige situatie is nog sprake van onnodige gegevensuitvraag. Bijvoorbeeld doordat de aanvrager van een omwisselcertificaat in een aantal situaties een uittreksel BRP moeten opsturen. Dit kan in de nieuwe situatie met de aanvraagprocedure voor de kwalificatiekaart worden opgelost.

Het college constateert dat er geen openbare (internet)consultatie heeft plaatsgevonden over het wetsvoorstel. De reden hiervoor is dat het om implementatieregelgeving gaat. In de voorbereidingsprocedure van de EU-Richtlijn heeft wel een consultatie plaatsgevonden. ATR adviseert om voorgenomen wet- en regelgeving met merkbare gevolgen voor de regeldruk openbaar te consulteren en indien hiervoor niet wordt gekozen dit te motiveren in de toelichting. Daarnaast adviseert het college om in de toelichting aandacht te besteden aan aandachtspunten uit de praktijk en de wijze waarop hier opvolging aan is gegeven in het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel heeft naar verwachting een korte implementatieperiode . Het college adviseert in de toelichting aandacht te besteden aan de inwerkingtredingsdatum en de invoeringstermijn en daarbij inhoudelijk te motiveren hoe eventuele knelpunten in de praktijk als gevolg van een korte implementatietermijn voorkomen zullen worden.

Tot slot constateert het college dat de regeldrukeffecten analyse nog niet volledig compleet is. ATR adviseert daarom de regeldrukeffecten in beeld te brengen conform de Rijksbrede methodiek.

 

ATR-advies aan de minister van IenW – Wijziging Wegenverkeerswet 1994 ivm EU-richtlijn 2018-645