Wijziging Wet BIG in verband met de opname daarin van het beroep van de klinisch technoloog

Op 17 mei 2018 is aan ATR voorgelegd de Wijziging van de Wet BIG in verband met het daarin opnemen van het beroep van de klinisch technoloog. De klinisch technoloog is een beroepsbeoefenaar die met ingang van 1 januari 2014 is aangewezen om voor een periode van maximaal vijf jaar de in de maatregel aangewezen handelingen zelfstandig bevoegd te verrichten. Om te beoordelen in hoeverre het doelmatig en doeltreffend is, is het experiment geëvalueerd.
Uit het evaluatierapport blijkt dat de mogelijkheden die dit experiment heeft geschapen voor katheterisaties, heelkundige handelingen, injecties, puncties en handelingen met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden door de klinisch technologen doeltreffend zijn. De maatregel is effectief gebleken. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie is besloten om het beroep van de klinisch technoloog definitief in de Wet BIG op te nemen. Het beroep is met deze wetswijziging in de opsomming van geregistreerde beroepen (in art. 3 Wet BIG) opgenomen. De wetswijziging regelt ook het deskundigheidsdomein van de klinisch technoloog en legt de verplichting tot inschrijving in het register vast.
ATR heeft in een brief aan de minister voor Medische Zorg laten weten dat de argumentatie van nut en noodzaak van de maatregelen toereikend is. Er zijn volgens ATR geen minder belastende alternatieven voorhanden. De toelichting op de gevolgen voor de regeldruk is volledig en correct. Vanuit het perspectief van de gevolgen voor de regeldruk adviseert ATR de minister om het wetvoorstel in te dienen.

ATR advies aan  Minister van VWS  over Wet BIG opname daarin klinisch technoloog