Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb)

Op 24 juni 2019 is de Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb) aan Adviescollege toetsing regeldruk voorgelegd voor toetsing. Het wetsvoorstel wijzigt een drietal wetten in verband met de drinkwater- en elektriciteitsvoorziening en het afvalwaterbeheer. Alleen de wijzigingen in het kader van afvalwaterbeheer op Bonaire hebben regeldrukgevolgen voor burgers en bedrijven. Om deze reden wordt in het advies alleen ingegaan op deze wijzigingen.

De huidige Wet Vrom BES bepaalt dat het eilandsbestuur Bonaire een zorgplicht heeft voor het inzamelen van huishoudelijk afvalwater. De zorgplicht geldt alleen voor het inzamelen en niet voor transport en zuivering. Ook ziet deze niet op het overige afvalwater van bedrijven. Met de voorgestelde wijzigingen wordt op Bonaire de zorgplicht voor het inzamelen van huishoudelijk afvalwater uitgebreid met het beheer van afvalwater. Op grond van de bestaande wetgeving kan Bonaire niet volledig aan deze voorwaarde voldoen, omdat daarin een grondslag ontbreekt voor de invoering van een afvalwaterheffing waarmee de kosten van de zuivering kunnen worden gedekt. Dit voorstel maakt het daarom mogelijk om een rioolheffing te verruimen tot een afvalwaterheffing. Het college acht hiermee nut en noodzaak voldoende onderbouwd.

Sira Consulting heeft onderzoek gedaan naar de regeldrukeffecten van een afvalwaterheffing voor burgers en bedrijven. De omvang van de lasten voor burgers en bedrijven zijn afhankelijk van de wijze waarop de afvalwaterheffing door het nutsbedrijf WEB Bonaire wordt vormgegeven. Sira heeft daarbij twee scenario’s op regeldrukgevolgen onderzocht en uitgewerkt. Het advies luidt om de memorie van toelichting aan te vullen met de overwogen alternatieven bij de inrichting van de afvalwaterheffing en de (onderbouwing van) de uiteindelijke keuze hierin.

Het college acht de voorgestelde wijzigingen werkbaar. Als wordt aangesloten bij bestaande betalingssystematiek is de impact van de nieuwe verplichtingen op burgers en bedrijven beperkt. Het college adviseert wel om in de toelichting bij het voorstel de regeldrukeffecten volgens de Rijksbrede methodiek in beeld te brengen.

Het advies luidt om het besluit in te dienen nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

ATR advies aan de Minister van IenW – Wijziging Wet elektriciteit en drinkwater BES (Wedb)