Wijziging van de wet financiering sociale verzekeringen het Besluit SUWI

Op 10 en 12 oktober 2017 zijn een wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen en het Besluit SUWI voor advies aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voorgelegd. Het kabinet gunt met deze wijzigingen overheidswerkgevers meer tijd om het afgesproken aantal nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap te halen. Eerder dit jaar was besloten om de quotumheffing voor de sector overheid te activeren, omdat werkgevers in de overheidssector de doelstelling van 6.500 banen niet hadden gehaald. De wijziging maakt het mogelijk om:Op 10 en 12 oktober 2017 zijn een wijziging van de Wet financiering volksverzekeringen en het Besluit SUWI voor advies aan Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) voorgelegd. Het kabinet gunt met deze wijzigingen overheidswerkgevers meer tijd om het afgesproken aantal nieuwe banen voor mensen met een arbeidshandicap te halen. Eerder dit jaar was besloten om de quotumheffing voor de sector overheid te activeren, omdat werkgevers in de overheidssector de doelstelling van 6.500 banen niet hadden gehaald. De wijziging maakt het mogelijk om:

  • de quotumheffing over 2018 niet te innen;
  • de quotumheffing vanaf 2019 uit te stellen.

Daarnaast herstelt het wetsvoorstel omissies in de wet rondom het beroep op de no-riskpolis bij ziekte en de aanspraak op loonkostenvoordelen bij het in dienst houden van arbeidsbeperkten. De wijziging van het Besluit SUWI regelt dat arbeidsbeperkte werknemers die duurzaam in het arbeidsproces zijn teruggekeerd nog tot 31 december 2028 mogen meetellen voor de quotumheffing. Ook kunnen werkgevers gedurende deze periode gebruik maken van de no-riskpolis en de overige loonvoordelen. In een brief laat ATR aan de staatssecretaris van VWS weten dat de wet de gevolgen voor de regeldruk vrijwel volledig in beeld brengt. Enkel de eenmalige kennisnemingskosten van de maatregelen ontbreken in de toelichting op het wetsvoorstel.

Advies ATR aan de Ministerie van SZW over Wijziging Wet financiering sociale verzekeringen