Wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Op 29 november 2019 is de wijziging van Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) aangeboden voor toetsing. Het wetsvoorstel heeft tot doel de wetgeving over gewasbeschermingsmiddelen op enkele aspecten te actualiseren. De belangrijkste wijziging is dat een wettelijke grondslag wordt gecreëerd voor het kunnen nemen van maatregelen om particulier gebruik én professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw tegen te kunnen gaan.

ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorgenomen wijzigingen zijn onderbouwd in de toelichting. Wel merkt het college op dat de toelichting niet volledig duidelijk maakt of voor het reguleren van professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen de landbouw voldoende grondslag bestaat. Gegeven het beleidsdoel om mens, dier en milieu te beschermen tegen de risico’s en gevaren van gewasbeschermingsmiddelen kan het van belang zijn om ook dit gebruik nader te reguleren. Het college adviseert te verduidelijken of daar voldoende grondslag voor bestaat. Als dit niet het geval is, adviseert het college de voorgestelde wettelijke grondslag te verbreden dan wel in de toelichting expliciet te motiveren waarom niet voor die bredere grondslag wordt gekozen.

ATR constateert dat het voorliggende wetsvoorstel zelf geen substantiële regeldruk-effecten tot gevolg heeft. Regeldrukeffecten zullen pas aan de orde zijn als de wettelijke grondslag bij lagere regelgeving nader wordt ingevuld. Het college zal deze voorstellen toetsen en daarbij aandacht besteden aan mogelijk minder belastende alternatieven, aan de werkbaarheid van de regelgeving en aan de volledigheid van de beschrijving en berekening van de regeldrukeffecten. Het wetsvoorstel geeft voor het college geen aanleiding tot adviespunten ten aanzien van deze punten.

ATR adviseert het wetsvoorstel in te dienen nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

ATR-advies over de wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.