Wijziging Wet luchtvaart i.v.m. omvorming van SACN tot publiekrechtelijk zbo

Op 26 februari 2018 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart aan ATR aangeboden voor toetsing. Deze wijziging regelt de juridische omvorming van het privaatrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan de “Stichting Airport Coordination Netherlands” naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met de naam “Airport Coordination Netherlands” (ACNL).

SACN is in het verleden door de minister aangewezen als slotcoördinator. SACN wijst vanuit die rol slots toe aan luchtvaartmaatschappijen voor vluchten van en naar gecoördineerde luchthavens in Nederland. In Nederland zijn dit Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport. De Raad van Toezicht van SACN bestaat uit vertegenwoordigers van enkele luchtvaartmaatschappijen en van de drie gecoördineerde luchthavens.

Het voorstel tot wijziging van het organisatiemodel van SACN volgt op het advies uit 2013 over de (her)positionering van zelfstandige bestuursorganen. De omvorming van SACN is tevens gericht op het borgen van de functionele en financiële onafhankelijkheid van de slotcoördinator bij het toewijzen van slots aan luchtvaarmaatschappijen op gecoördineerde luchthavens.

ATR constateert dat nut en noodzaak van het voorstel voldoende zijn onderbouwd. Het voorstel bepaalt dat de nieuwe zbo elke vijf jaar wordt geëvalueerd. ATR adviseert om in de toelichting bij het voorstel aan te geven op welke onderdelen en met welke doelstellingen ACNL wordt geëvalueerd. De toelichting bij het voorstel maakt duidelijk dat verschillende organisatiemodellen zijn overwogen en dat voor het minst belastende alternatief is gekozen.

ATR merkt op dat bij de uitwerking van de regelgeving rekening is gehouden met de werkbaarheid van de wijziging voor de betrokken partijen. Tevens constateert het college dat de regeldruk-effecten correct in beeld zijn gebracht.

Brief ATR over de wijziging van de Wet luchtvaart i.v.m. omvorming van SACN tot publiek-rechtelijke zbo.