Wijziging Wet luchtvaart in verband informatieplicht luchthavens

Op 15 september 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt een wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de informatieplicht voor luchthavens. Het ministerie wil er met deze informatieplicht voor zorgen dat bij toekomstige beleidsontwikkeling voldoende en actuele informatie van luchthavens kan worden betrokken.

 

Het college constateert dat de onderbouwing van nut en noodzaak van de wettelijke informatieplicht voor luchthavens op twee punten aanvulling behoeft. Allereerst is niet duidelijk of (een deel van) de informatie die het ministerie wil verkrijgen op basis van de informatieplicht niet al elders bij de overheid bekend is. Zo geeft de toelichting bij het wetsvoorstel aan dat het in de toekomst wenselijk kan zijn informatie te verkrijgen over bijvoorbeeld nachtvluchten. Deze informatie kan echter ook worden verkregen bij de slotcoördinator (ACNL) of de Inspectie (ILT). Als de informatie van andere overheidsinstanties wordt hergebruikt, hoeft de informatie niet (opnieuw) te worden uitgevraagd bij de luchthavens.

Ten tweede maakt het voorstel niet duidelijk of het noodzakelijk is om de informatie-verkrijging juridisch afdwingbaar te maken. Er wordt al veel informatie uitgewisseld tussen ministerie en luchthavens. De toelichting maakt niet duidelijk of in het verleden is gebleken dat bepaalde informatie niet op basis van vrijwilligheid werd gedeeld. Een dergelijke situatie zou een informatieplicht kunnen legitimeren.

 

ATR constateert verder dat een aantal bepalingen in het voorstel zijn opgenomen die bijdragen aan een lastenluwe uitwerking en de werkbaarheid. Het voorstel werkt daarnaast de regeldrukeffecten kwalitatief en kwantitatief uit voor een enkele luchthaven. De berekening van de regeldrukgevolgen moet worden aangevuld door duidelijk te maken op hoeveel luchthavens de verplichting betrekking heeft en wat daarmee de totale regeldruk van het voorstel is. Het college adviseert de toelichting op dit punt aan te vullen.

 

Het college adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de voorgenomen wijziging van de Wet luchtvaart.