Wijziging van Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn 2018/40 (EUETS)

Op 24 september 2018 is de Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/410 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2018 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG ter bevordering van kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen en van Besluit (EU) 2015/1814 (PbEU L 76) aan ATR voorgelegd voor toetsing. Het college vindt dat nut en noodzaak van dit voorstel adequaat zijn onderbouwd. Er is verder ook nagedacht over minder belastende alternatieven. De regeldrukgevolgen zijn berekend, waarbij vanwege de bestaande onzekerheid over de uitvoeringsregels een bandbreedte is gehanteerd. Het college geeft in overweging mee te zijner tijd de implementatieregelgeving in consultatie te brengen en ter toetsing aan ATR voor te leggen indien er nationale ruimte bestaat hoe invulling te geven aan de uitvoering.

 

Advies Wijziging wet milieubeheer i.v.m. ETS