Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. maximering budget geluidsanering

Op 21 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer i.v.m. maximering van het budget geluidssanering opengesteld voor internetconsultatie. Het voorstel heeft tot doel om het budget voor realisatie van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) te maximeren en om prioritering mogelijk te maken.

Het uitgangspunt van het MJPG is om binnen het gereserveerde budget (888 miljoen euro) de bestaande te hoge geluidsbelastingen langs rijkswegen en hoofdspoorwegen te saneren. Uit onderzoek is gebleken dat als het MJPG volgens de eerder vastgestelde kaders wordt uitgevoerd, een budgetoverschrijding optreedt. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk de bestaande kaders te herzien, zodat de opgave van het MJPG binnen budget kan worden gerealiseerd.

Momenteel wordt onderzocht in hoeverre en in welke mate het gereserveerde budget zal worden overschreden. De resultaten daarvan worden dit najaar duidelijk. Die duidelijkheid is nodig om goed te kunnen bepalen of een generieke prioritering binnen het MJPG nodig is.

Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) constateert dat meerdere beleidsalternatieven zijn onderzocht om de kosten van het MJPG te beperken. De toelichting op het wetsvoorstel maakt echter niet duidelijk welke alternatieven dit betreft en waarom deze niet zijn gekozen. ATR adviseert om deze informatie wel op te nemen in de toelichting, zodat deze afweging in de besluitvorming kan worden meegenomen.
ATR geeft verder aan dat er mogelijk regelingen zijn op andere beleidsterreinen die tevens een bijdrage leveren aan de vermindering van geluidsbelasting in woningen. Zo dragen energiebesparende maatregelen als dubbel glas en dakisolatie ook bij aan de vermindering van geluidsoverlast in de woning. Het college adviseert om afstemming te zoeken met de verschillende stimuleringsmaatregelen die zijn gericht op isolatie en die ook een bijdrage leveren aan geluidisolatie. En om de effecten van de maatregelen gericht op energiebesparing ook mee te nemen bij het bepalen van de resterende opgave om geluidshinder te beperken.

Ten slotte adviseert het college de regeldrukeffecten als gevolg van het voorstel kwalitatief en kwantitatief uit te werken en op te nemen in de toelichting.

ATR advies over Wijziging Wet milieubeheer i.v.m. maximering budget geluidsanering