Wijziging Wet milieubeheer

Op 16 december 2022 is een wijziging van de Wet milieubeheer ter toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel regelt een naamswijziging van het ‘Landelijk Afvalbeheerplan’ (LAP) in ‘Circulair Materialenplan’ (CMP). Daarnaast regelt het de juridische verankering van de afwijkingsprocedure (van het CMP). Mede hierdoor is een bevoegd gezag verplicht om de afwijkingsprocedure te doorlopen en advies te vragen bij de Minister van IenW bij afwijking van het CMP.

Het Landelijk afvalbeheerplan is geen formele wetgeving, maar werkt indirect door in de besluitvorming van bestuursorganen. Uit de Wet milieubeheer volgt dat ieder bestuursorgaan rekening moet houden met het geldende afvalbeheerplan, bijvoorbeeld bij vergunningverlening. In de praktijk gebeurt dit niet altijd. Het voorstel is daarom om de afwijkingsprocedure juridisch te verankeren. Uit de toelichting volgt echter dat bevoegde gezagen de afwijkingsprocedure niet altijd toepassen, bijvoorbeeld omdat zij menen gebruik te maken van de ruimte die het LAP hen biedt, zonder dat zij formeel afwijken van het plan. Een juridische verankering zal naar verwachting weinig effect hebben, als bevoegde gezagen menen dat ze aan het LAP voldoen. Meer duidelijkheid over wanneer sprake is van afwijken in de praktijk, kan vermoedelijk wel bijdragen aan een betere naleving. Om deze reden adviseert het college te verduidelijken wanneer sprake is van afwijken van het CMP en daarmee wanneer de afwijkingsprocedure verplicht dient te worden gevolgd.

Het CMP heeft volgens de toelichting als voordeel dat het flexibiliteit biedt. Niet duidelijk is waarom die flexibiliteit niet ook mogelijk is als het CMP in formele regelgeving is aangewezen. Inzicht in die voordelen is nodig, omdat het LAP/CMP inhoudelijke verplichtingen bevat die momenteel vanwege de onduidelijke juridische status bij besluitvorming over wijzigingen in het LAP/CMP buiten beeld blijven omdat ze niet voldoen aan de definitie van regeldruk. Net als bij de verwijzing naar externe normdocumenten (van bijvoorbeeld NEN) zouden ook de gevolgen van wijzigingen in het LAP/CMP voor bedrijven en burgers in beeld moeten worden gebracht, zodat deze kunnen worden meegenomen in de (politieke) besluitvorming over die wijzigingen. Momenteel vindt zo’n effecten-analyse niet plaats en blijven de gevolgen voor bedrijven en burgers deels buiten beeld.

De details van de afwijkingsprocedure worden nog geëvalueerd. Het college adviseert om daarbij partijen die het aangaat te betrekken en de gevolgen van de procedure voor hen in beeld te brengen. Ook adviseert het college om in de toekomst bij inhoudelijke wijzigingen van het CMP standaard de gevolgen ervan voor bedrijven en burgers in beeld te brengen, in lijn met de Rijksbrede methodiek voor regeldrukeffecten. Dit draagt bij aan onderbouwde besluitvorming over de wijzigingen.

Het college adviseert het wetsvoorstel niet in te dienen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de wijziging van de Wet milieubeheer.