Wijziging Wet op het voortgezet onderwijs i.v.m. de afschaffing van de rekentoets

ATR heeft op 17 mei 2019 het wetsvoorstel ontvangen voor wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan een motie van de Tweede Kamer die de regering verzoekt om met ingang van het schooljaar 2019–2020 de bestaande rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen en vanaf dat schooljaar ook geen cijfer van de rekentoets meer op te nemen op de cijferlijst. Gezien de korte termijn waarbinnen het wetsvoorstel in werking moet treden, is het voorstel niet opengesteld voor internetconsultatie.

De wetswijziging regelt dat de centrale rekentoets niet meer hoeft te worden afgenomen. Voor vwo-leerlingen betekent dit dat zij het komende schooljaar de rekentoets niet meer afleggen, omdat zij allemaal wiskunde in het eindexamenpakket hebben. Voor leerlingen in de vmbo en de havo, die geen wiskunde eindexamen in het vakkenpakket hebben, komt er tijdelijk een schoolexamen rekenen.

Welke positie het rekenonderwijs uiteindelijk in het curriculum krijgt, wordt als onderdeel van de curriculumherziening bekeken. In het wetsvoorstel wordt uitgegaan van een “transitieperiode”. Zodra het rekenonderwijs op een andere wijze is geborgd, zal het schoolexamen rekenen komen te vervallen. Op dit moment is nog onduidelijk wanneer dat precies zal zijn. ATR adviseert om hier meer inzicht in te geven en duidelijk te maken hoe betrokken partijen zullen worden geïnformeerd over het schrappen van het schoolexamen rekenen. Verder adviseert ATR om de gevolgen voor de regeldruk nog in beeld te brengen en te berekenen.

 

ATR advies aan de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media – Wetsvoorstel afschaffing rekentoets vo w.g