Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

Op 21 augustus 2018 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de voorgenomen Wijziging van de Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES en de Handelsregistratiewet 2009 BES aan ATR voorgelegd voor toetsing. Met deze wijziging wordt beoogd een aantal knelpunten uit de dagelijkse praktijk voor de Kamers van Koophandel en Nijverheid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) op te lossen.

Het college constateert dat nut en noodzaak van de voorgestelde wijziging voldoende zijn onderbouwd en dat voor een lastenluwe uitwerking is gekozen ten opzichte van de huidige praktijk. Het college adviseert na te gaan of de verplichting van een jaarlijkse bijdrage van ondernemingen en rechtspersonen aan de Kamer van Koophandel en Nijverheid kan vervallen. Indien wordt vastgehouden aan de voorgestelde heffingssystematiek, dan adviseert het college inzicht te bieden in de financiële gevolgen hiervan voor de ondernemers op de BES-eilanden. Aanvullend adviseert het college een betere onderbouwing te geven van de gewichtsindeling bij de vier categorieën die worden gebruikt om de jaarlijkse bijdrage van bedrijven aan de KvK te bepalen. Verder acht het college het onnodig dat overheden een uittreksel van het KvK-register aan ondernemingen vragen. Zij hebben zelf toegang tot dat register en kunnen daar zelf de benodigde informatie uit halen. Ten slotte adviseert het college om enkele omissies in de regeldrukberekening weg te nemen.

ATR advies aan Ministerie van EZK over KvK en Handelsregisratiewet BES