Wijziging WIA en Wfsv maatregelen loondoorbetalingsplicht bij ziekte en WIA

Op 19 juni 2019 is aan ATR voor advies aangeboden het wetsvoorstel maatregelen loondoorbetalingsplicht bij ziekte en WIA. Werkgevers zijn op dit moment verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen gedurende een periode van 2 jaar. Werkgevers, met name kleine werkgevers, ervaren deze loondoorbetalingsplicht als belastend en zwaar. De voorgenomen wetswijziging introduceert een financiële tegemoetkoming voor werkgevers voor deze loondoorbetalingskosten van in totaal € 450 miljoen per jaar. Dat gebeurt in de vorm van een vermindering per werkgever van de Aof-premie met € 1200,-. Om de premiederving gedeeltelijk te kunnen opvangen wordt het tarief van de Aof-premie met 0,1% punt verhoogd. Het wetsvoorstel maakt het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer bij de toets op de re-integratie-inspanningen van de werkgever (RIV-toets) leidend. Dat betekent dat UWV er niet meer van kan afwijken. Dat vermindert het aantal loonsancties. Tenslotte regelt het wetsvoorstel het gedurende vijf jaar niet verlagen van het arbeidsongeschiktheidspercentage van een WIA-gerechtigde wegens het ontvangen van inkomsten uit arbeid.

ATR vindt de wijzigingen van het wetsvoorstel werkbaar. Dat komt omdat een premiekorting een beproefd instrument is, dat al vaker is toegepast. Het vergt wel een aanpassing van de software rondom de loonadministratie. Het wetsvoorstel heeft daarom gevolgen voor de regeldruk. ATR adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de hoogte van de aanpassingskosten van de software in de toelichting op de wet te verantwoorden.

 

ATR-advies aan de minister van SZW – Wijziging van WIA en Wfsv maatregelen loondoorbetalingsplicht