Wijziging Wmo 2015 in verband met de bijdrage aan maatschappelijke ondersteuning

Aan ATR is voor advies aangeboden de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) inzake de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling van de verstrekking van maatwerkvoorzieningen. Deze wijziging van de Wmo 2015 is noodzakelijk om een abonnementstarief in te voeren voor de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wmo 2015. Een belangrijke aanleiding voor de invoering is het feit dat een zeer groot deel van mensen die ondersteuning op basis van de Wmo 2015 ontvangen, ook al het volledige eigen risico in de Zvw moeten betalen. Het wetsvoorstel zorgt voor een financiële tegemoetkoming voor deze groep burgers. Het wetsvoorstel moet ook de uitvoeringskosten en de regeldruk reduceren en voor meer eenvoud voor de cliënt zorgen.

In een brief aan de minister van VWS laat ATR weten dat nut en noodzaak van de maatregel toereikend zijn beschreven. De voorgestelde bijdrageregeling is voor zorgaanbieder en zorgbehoevende aanzienlijk eenvoudiger dan de huidige regeling. Voor de zorgaanbieder leidt het tot een beperking van het berichtenverkeer met instanties. Voor de zorgbehoevende zal de factuur eenvoudiger worden en beter leesbaar. Verder weet de zorgbehoevende op voorhand welke bijdrage verschuldigd is. Die bijdrage is niet meer afhankelijk van de hoogte van zijn inkomen en vermogen.

ATR adviseert de minister wel om de omvang van de structurele regeldruk in de toelichting te verantwoorden. Dat is in de conceptversie nog niet gebeurd.

ATR advies aan Ministerie van VWS over Wetsvoorstel Wijziging Wmo 2015 in verband met de bijdrage voor maatschappelijke ondersteuning