Wijziging Woningwet en BTIV naar aanleiding van evaluatie

Op 29 november 2019 ontving ATR voor advies de wijzigingsvoorstellen voor de Woningwet en voor het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV). Deze wijzigingen worden voorgesteld naar aanleiding van een evaluatie van de Woningwet in 2018. Uit die evaluatie blijkt volgens de toelichting dat de hoofddoelen van de wet zijn bereikt, maar dat de werking en toekomstbestendigheid van de wet en het besluit nog beter kunnen. Zo bevat op dit moment de regelgeving nog zeer veel details waardoor er sprake is van hoge administratieve lasten.
De nu voorgestelde wijzigingen hebben volgens de toelichting tot doel de werking, uitvoerbaarheid en toekomstbestendigheid van de regelgeving te verbeteren. Er worden meer mogelijkheden gegeven voor lokaal maatwerk, ruimte voor meer risicogericht toezicht en de administratieve lasten worden beperkt. Om dit te bereiken worden detailregels en uitvoeringsvoorschriften geschrapt, wordt de stapeling van dubbele waarborgen weggenomen, en worden regels vereenvoudigd en verduidelijkt. ATR heeft geen opmerkingen bij nut en noodzaak van beide voorstellen.

De wijzigingen in de maatregelen bevatten vele voorstellen. ATR constateert dat de voorgestelde maatregelen leiden tot minder belastende regels. Daarnaast worden soms nieuwe verplichtingen ingevoerd. Deze staan in het teken van de doelen die met de wijzigingen worden nagestreefd, zoals een meer risicogericht toezicht. ATR ziet voor die verplichtingen geen minder belastende alternatieven.
De toelichting geeft verder aan dat diverse (belangen)organisaties en belanghebbenden zijn betrokken bij het opstellen van de voorstellen. Gezien deze betrokkenheid en de aard van de maatregelen, te weten het wegnemen van onnodige stapelingen, detailregels en lasten, verwacht ATR dat de wijzigingen van de wet en het besluit werkbaar en uitvoerbaar zullen zijn. De toelichting geeft ook aan dat de Autoriteit woningcorporaties is gevraagd een toets op handhaafbaarheid, uitvoerbaarheid en fraudegevoeligheid uit te voeren. De uitkomsten van deze toets zijn echter nog niet bekend.

ATR constateert dat bij de voorstellen een berekening van de regeldrukgevolgen ontbreekt. Het departement heeft aangegeven dat nog gewerkt wordt aan het opstellen van de regeldrukberekening. Deze rapportage zal echter pas na de consultatietermijn beschikbaar komen. ATR betreurt het dat de lastenberekening niet al beschikbaar en inzichtelijk is bij de consultatieversie van de voorstellen. Op die manier kunnen immers alle belanghebbenden daar kennis van nemen en daarop eventueel reageren. Daarom adviseert ATR om de regeldrukgevolgen van de voorgelegde voorstellen in beeld te brengen en de consultatieperiode te verlengen zodat betrokkenen op deze gevolgen kunnen reageren.

ATR advies aan de Minister voor Milieu en Wonen – Wijziging Woningwet en BTIV nav evaluatie