Wijziging Woningwet ivm i.v.m. maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage

Op 21 maart 2019 is het voorstel tot wijziging Woningwet aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) voorgelegd voor advies. Aanleiding voor onderhavige wetswijziging is het Sociaal Huurakkoord 2018 dat Aedes en Woonbond eind 2018 hebben gesloten. In de kamerbrief ‘Maatregelen huurmarkt en evaluatie herziene Woningwet’ is aangekondigd welke afspraken uit dit Sociaal Huurakkoord worden overgenomen. Onderhavig wetsvoorstel faciliteert de afspraken uit het Sociaal Huurakkoord omtrent wijzigingen in de maximale huursomstijging en faciliteert de lokale mogelijkheid voor een hoger percentage voor woningcorporaties.

De toelichting bij het voorstel geeft geen uitwerking van de kwantitatieve omvang van de huidige belemmeringen die woningcorporaties ondervinden in hun investeringscapaciteit. Het advies is het voorstel aan te vullen met een kwantitatieve indicatie van de omvang van deze belemmeringen. Verder maakt de toelichting niet duidelijk in hoeverre het voorstel bijdraagt aan de oplossing van de genoemde problemen, temeer omdat ook dempende mechanismen worden benoemd die de verdiencapaciteit voor woningcorporaties beperken. ATR adviseert de mate van doelbereik te onderbouwen met daarbij aandacht voor de dempende mechanismen voor de verdiencapaciteit. ATR adviseert effecten van het wetsvoorstel op de verdiencapaciteit van woningcorporaties te monitoren. Het college adviseert om in de toelichting nader te motiveren waarom gekozen wordt voor twee aparte wetstrajecten in het kader van maatregelen huurmarkt.

ATR vraagt tevens aandacht voor eventuele (tegengestelde) effecten op het behalen van de beleidsdoelen omtrent wijzigingen van de Woningwet. In dit kader is vooral van belang dat onderbouwd wordt hoe bij een huursomstijging exclusief huurharmonisatie ongewenste effecten voor het beleidsdoel van doorstroming op de huurmarkt worden voorkomen c.q. gemitigeerd. Aanvullend op het monitoren van de dempende effecten op de verdiencapaciteit, acht het college het van belang de effecten van onderhavig wijzigingsvoorstel en aanverwante wetswijzigingen maatregelen huurmarkt in samenhang te evalueren.

Tot slot adviseert ATR om de regeldrukgevolgen van de nieuwe afwijkingsmogelijkheid voor woningcorporaties te berekenen volgens rijksbrede methodiek en de berekening op te nemen in de toelichting.

Brief ATR Wijziging Woningwet i.v.m. maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage