Wijziging van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

Op 12 december 2017 is aan ATR voorgelegd het Wetsvoorstel ‘Wijziging Jeugdwet in verband met de wijziging van het woonplaatsbeginsel’. In de Jeugdwet is geregeld dat de gemeente van de woonplaats van degene die het gezag over een jeugdige uitoefent de jeugdhulp moet betalen. Om te bepalen welke gemeente dat is, moeten aanbieders dus uitzoeken wie het gezag over de jeugdige uitoefent. Dat blijkt in de praktijk bij onder meer co-ouderschap en verblijf in het buitenland erg lastig. Het uitzoekwerk leidt tot hoge uitvoeringskosten. Het wetsvoorstel regelt dat in het vervolg gekeken moet worden naar de woonplaats van de jeugdige, zoals die voor hem in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente is vastgelegd. Wanneer hij in een instelling verblijft, dan wordt in het vervolg gekeken naar de woonplaats onmiddellijk voorafgaande aan dat verblijf.

Advies ATR over Wijziging van de Jeugdwet- woonplaatsbeginsel