Wijzigingsbesluit EBVO versterking examenorganisatie

ATR heeft op 22 september 2020 het ‘Besluit tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Eindexamenbesluit VO BES in verband met versterking van de kwaliteit van de schoolexamenorganisatie in het voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenen onderwijs’ ontvangen voor toetsing. De internetconsultatie heeft plaatsgevonden van 11 september tot 11 oktober 2020. Het wijzigingsbesluit moet op 1 augustus 2021 in werking treden.

De problemen met de examinering op het VMBO Maastricht en het Calvijn College Amsterdam waren aanleiding voor onderzoek naar de kwaliteit van de schoolexaminering. Het wijzigingsbesluit neemt vier maatregelen om de examenorganisatie in het VO te versterken:

  1. het aanscherpen en aanvullen van de vereisten van het programma van toetsing en afsluiting (pta) en de totstandkoming daarvan; aanvullen van de procedure voor de totstandkoming van het examenreglement.
  2.  het verplichten van de aanwezigheid van een examencommissie voor vo-scholen.
  3.  het verduidelijken en versterken van de rol van de examensecretaris.
  4.  het aanscherpen van de eisen rondom het uitreiken van de schoolexamenresultaten aan leerlingen en ouders ter afsluiting van het schoolexamen.

ATR acht nut en noodzaak voldoende onderbouwd en ziet geen minder belastend alternatief. Het college heeft enkele adviespunten in verband met de werkbaarheid van het voorstel. Het adviseert toe te lichten of en zo ja wat de (vorm)vereisten zijn voor het aangescherpte pta, vanuit het oogpunt van proportionaliteit de voorgestelde wijzigingsprocedure voor het pta te heroverwegen en te verduidelijken welke eisen er worden gesteld aan de jaarlijkse verantwoording door de examencommissie. De gevolgen voor de regeldruk zijn in beeld gebracht, maar nog niet volledig. ATR adviseert dat alsnog te doen.

ATR advies aan de Minister van OCW – Wijzgingsbesluit EBVO versterking examenorganisatie