Wijzigingsbesluit financiële markten 2021

Dit verzamelbesluit bevat verschillende wijzigingen. Ten eerste worden eisen geïntroduceerd voor een volledig geautomatiseerd advies. Geautomatiseerde adviezen brengen specifieke risico’s met zich mee waar maatregelen tegen getroffen moeten worden. Ten tweede wordt de frequentie verlaagd van de accountantscontrole op het kostprijsmodel. Daarmee wordt invulling gegeven aan een advies van Actal uit 2017. Ten derde wordt de huidige ‘passieve’ transparantieverplichting over provisies bij verzekeringen omgezet naar een actieve verplichting. Ten vierde wordt de kennis- en ervaringstoets geschrapt bij een aanvullend krediet van maximaal € 25.000 voor de financiering van energiebesparende voorzieningen in een woning. Ten slotte wordt geregeld dat eurobetaalrekeningen voor Caraïbisch Nederland vanuit Europees Nederland kunnen worden aangeboden.

Van adviseurs en bemiddelaars wordt verwacht dat zij de consument actief informeren over afsluit- en doorlopende provisies. Of potentiële verzekerings-nemers zulke transparantie inderdaad zullen gebruiken bij hun beslissingen verzekeringen is niet onderzocht. Consumenten begrijpen financiële informatie vaak niet, en als ze die wel begrijpen kunnen ze die financiële kennis vaak niet omzetten in rationeel gedrag. Daarom adviseert ATR om nader toe te lichten hoe deze verplichte actieve provisietransparantie verzekeringsnemers beschermt. Ook adviseert ATR om een provisieverbod als minder belastende alternatief te overwegen dan wel toe te lichten waarom daar niet voor wordt gekozen.

De regeldruk is berekend op als eenmalig € 1.498.490 en een structurele toename van € 768.565 per jaar.

ATR advies aan de Minister van Financien – financiële markten 2021