Wijzigingsbesluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart en Wijziging Regeling meldingen en communicatie scheepvaart

Op 27 juni 2019 zijn het Wijzigingsbesluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart en de Regeling meldingen en communicatie scheepvaart aan ATR voorgelegd voor toetsing. Het wijzigingsbesluit en regeling implementeren Richtlijn (EU) 2017/2109 en beogen de bestaande Europese regels over registratie van opvarenden aan boord van passagiersschepen te verduidelijken en te vereenvoudigen.

De regeling bepaalt dat reders naast de naam en aantallen passagiers ook de nationaliteit en geboortedatum moeten registreren. ATR adviseert om in de toelichting te onderbouwen wat op Europees niveau de overwegingen zijn geweest voor het invoeren van een meldplicht en voor het registreren van nationaliteit en geboortedatum.

Vanaf 21 december 2023 is het volgens de toelichting voor reders niet meer toegestaan om alleen gebruik te maken van een passagiersregistratiesysteem, maar moeten alle vereiste gegevens worden melden aan de bevoegde autoriteit. Het voorstel stelt dat een overgangstermijn ingesteld is zodat systemen van reders en bevoegde autoriteiten nog niet aangepast hoeven te worden in afwachting van verordening EMSW. Uit de toelichting wordt niet duidelijk op welke termijn deze verordening EMSW in werking zal treden. Het college constateert hiermee dat het op basis van de toelichting niet mogelijk is om een beeld te krijgen van de werkbaarheid van het voorstel voor reders en bevoegde gezagen. Het college onderkent daarbij dat het hier vooral de onduidelijkheden over de consequenties en inwerkingtreding van verordening EMSW debet aan zijn. ATR adviseert daarom om zo spoedig mogelijk helderheid te bieden aan reders en bevoegde gezagen over inhoud en inwerkingtreding van de verordening EMSW.

Het college constateert tot slot dat de toelichting geen duidelijkheid geeft over de verschillen in verplichtingen voor reders in de huidige situatie en de voorgenomen situatie. Daardoor wordt niet inzichtelijk wat de regeldrukeffecten zijn. Het college adviseert de regeldrukeffecten voor reders in de toelichting op handelingenniveau in beeld te brengen conform de Rijksbrede methodiek.

ATR advies aan de Minister van IenW – Wijziging Bmgs en Rmcs inzake registratie opvarenden passagiersschepen