Wijzigingsregeling in verband met NTA8800 en de beoordelingsrichtlijnen

Op 11 december 2021 is een voorstel voor toetsing en advies aangeboden aan ATR. Het voorstel wijzigt de Regeling Bouwbesluit 2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en de Omgevingsregeling in verband met de nieuwe versie van de energie-prestatiebepalingsmethode NTA8800 en de beoordelingsrichtlijnen. Het voorstel herstelt enkele omissies en verduidelijkt een aantal definities in de methode.

Het college constateert dat het voorstel duidelijk maakt waarom de nieuwe methode en beoordelingsrichtlijnen nodig zijn. De toelichting bij het voorstel stelt dat energieadviseurs in 2022 verplicht een opfriscursus moeten volgen van een dagdeel om zich de wijzigingen in de methode eigen te maken. Dat is een nogal forse bijscholing die zich niet goed lijkt te verhouden met de notie dat de wijzigingen slechts beperkt zijn. Mogelijk kunnen energie-adviseurs ook op een minder belastende wijze kennisnemen van de wijzigingen. Bovendien is niet duidelijk wat de wettelijke grondslag is voor deze verplichte scholing, omdat deze alleen in de toelichting en niet in het voorstel zelf staat. Verder adviseert ATR om in de toekomstige regelgeving alleen te verwijzen naar bepalingen die op dat moment van kracht zijn. Dat lijkt met het voorliggende voorstel niet het geval te zijn. Ook geeft het college in overweging om alle documenten die relevant zijn voor de consultatie, op de internetconsultatiepagina te plaatsen. Dit geldt in het bijzonder voor de versies waarin de wijzigingen worden weergegeven.

Tot slot constateert ATR dat de (regeldruk)effecten van het voorstel nog niet volledig in beeld zijn. Het college adviseert de analyse compleet te maken conform de Rijksbrede methodiek. Voor onderbouwde besluitvorming is van belang dat een volledig beeld bestaat van de regeldrukeffecten
Het college adviseert de wijzigingsregeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de wijzigingsregeling in verband met de vernieuwde NTA8800 en de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen.