Wijzigingsregeling in verband met vernieuwde NTA 8800 (2023)

Op 29 november 2022 is een voorstel voor toetsing aangeboden aan ATR. Het voorstel wijzigt de Omgevingsregeling, de Regeling Bouwbesluit 2012, de Regeling energieprestatie gebouwen en de Regeling omgevingsrecht. Het voorstel wijzigt deze regelingen in verband met een vernieuwde versie van de energieprestatie-bepalingsmethode NTA 8800 en de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen. Het voorstel regelt enkele vereenvoudigingen in de beoordelingsmethodiek en verduidelijkt een aantal definities om interpretatie-kwesties te beperken.

Het college constateert dat het voorstel nut en noodzaak van de nieuwe methode en beoordelingsrichtlijnen onderbouwt. De toelichting bij het voorstel bepaalt dat energieadviseurs in 2023 verplicht een bijscholingscursus moeten volgen om zich de wijzigingen in de methode eigen te maken. Het voorstel maakt niet concreet duidelijk wat de reden is voor deze forse bijscholingsverplichting. Bijvoorbeeld welke zaken er in de uitvoeringspraktijk misgaan, waar bijscholing een oplossing voor kan vormen. Ook is niet duidelijk hoe vaak bepaalde fouten worden gemaakt en wat de ernst van die fouten is. Het college adviseert nut en noodzaak van de verplichting nader te onderbouwen. Indien de bijscholing noodzakelijk is, ontstaat de vraag of deze scholing jaarlijks dienst plaats te vinden en telkens een dagdeel moet duren. Om deze reden adviseert ATR toe te lichten of een minder omvangrijke scholingsverplichting is overwogen en te motiveren waarom daarvoor niet is gekozen.

ATR ziet twee aandachtspunten bij de werkbaarheid van het voorstel. Allereerst wijst het voorstel een nieuwe versie van de NTA 8800 aan. De wijzigingen in dit document zijn alleen als samenvatting opgenomen bij het voorstel. Daardoor is niet precies duidelijk hoe de inhoudelijke wijzigingen luiden. Inzicht in de concrete wijzigingen is slechts mogelijk na een vergelijking van de tekst in de NTA 8800:2022 met de vernieuwde tekst in de NTA 8800:2023. Dat komt de werkbaarheid niet ten goede. Het college adviseert daarom de inhoud van de wijzigingen in de NTA 8800 concreet duidelijk te maken in de toelichting.
De wijzigingsbladen bij de beoordelingsrichtlijnen zijn openbaar beschikbaar en ook opgenomen bij de internetconsultatie over het voorstel. Hierdoor zijn wijzigingen kenbaar voor externe partijen. De beoordelingsrichtlijnen zelf zijn echter niet kosteloos (digitaal) beschikbaar. Hierdoor kunnen de wijzigingen niet in het geheel van de beoordelingsrichtlijn worden gelezen. Volgens ATR is het beter werkbaar als de beoordelingsrichtlijnen ook digitaal en kosteloos toegankelijk zijn.

Tot slot constateert ATR dat de (regeldruk)effecten van het voorstel nog niet volledig in beeld zijn. Het college adviseert de analyse compleet te maken conform de Rijksbrede methodiek.

Het college adviseert de wijzigingsregeling niet vast te stellen, tenzij met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de wijzigingsregeling in verband met de met NTA 8800:2023 en de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen.