Wijzigingsregeling Omgevingsregeling en bijlagen

Op 5 juli 2022 zijn twee voorstellen aan ATR voorgelegd voor toetsing en advies. Het gaat om wijzigingen van de Omgevingsregeling en de bijlagen daarbij. De meeste wijzigingen zijn technische aanpassingen en reparaties in de regelgeving. De voorstellen regelen daarnaast enkele aanpassingen in de berekeningswijze van geluid bij wegen. Daarbij gaat het onder andere om de aanpassing van zgn. wegdek-correctiefactoren. Ook wordt de ‘stille banden aftrek’ geschrapt. Deze aanpassingen volgen op adviezen van het RIVM om de geluidsberekeningen beter in lijn te brengen met de werkelijke geluidsbelasting.

Het college stelt vast dat het voorstel nut en noodzaak van de wijzigingen onderbouwt. Het voorstel besteedt echter geen aandacht aan de inwerkingtreding en eventueel overgangsrecht. Het college geeft in overweging hier wel op in te gaan voor met name de wijzigingen met betrekking tot geluidsberekeningen, omdat deze wijzigingen gevolgen kunnen hebben voor (bouw)projecten of woningen nabij wegen. In die situatie is het van belang dat partijen tijdig bekend zijn met de gewijzigde bepalingen en de inwerkingtreding daarvan.

Frequent wijzigende regelgeving kan resulteren in rechtsonzekerheid, knelpunten in de uitvoeringspraktijk en extra regeldruk voor ondernemers en burgers. Het is dan van belang dat de consultatie over die wijzigingen tijdig en eenduidig plaatsvindt. Dat is met de twee wijzigingsvoorstellen niet het geval, want ze worden allebei apart geconsulteerd. Wijzigingen van de Omgevingsregeling en de bijlagen zullen ook in de toekomst regelmatig aan de orde zijn. Om die wijzigingen in de toekomst kenbaar en werkbaar te laten zijn, adviseert het college ze gelijktijdig te consulteren. Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan de inwerkingtreding en aan eventueel overgangsrecht.

Tot slot constateert ATR dat de (regeldruk)effecten van de voorstellen nog niet volledig kwantitatief in beeld zijn gebracht. Het college adviseert dit alsnog te doen.
Het college adviseert de regelingen vast te stellen, nadat met de adviespunten is rekening gehouden.

Advies ATR over de wijziging van de Omgevingsregeling en bijbehorende bijlagen.