Wijzigingsregeling RNEZ (GO uitbraak coronavirus)

De wijzigingsregeling voegt een nieuwe module ‘C’ toe aan de subsidiemodules van de ‘Garantie ondernemingsfinanciering en garantstelling gericht op bankgaranties (GO)’ aan de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies (RNEZ). Deze tijdelijke verruiming is een aanvulling op de bestaande financieringsinstrumenten 31 december 2020. De nieuwe module wijkt daarom op een aantal punten van de reeds geldende GO af. De belangrijkste wijzigingen zijn dat leningen en garanties verstrekt met toepassing van de GO-C een maximale looptijd hebben van 6 jaar, dat de leningen slechts bedoeld zijn om te voorzien in de liquiditeitsbehoefte van de ondernemer als gevolgen van de coronacrisis en dat maximale garantstelling hoger is. De maximale garantstelling onder de bestaande GO is 50% van de door de financier verstrekte lening. In de GO-C is dat percentage opgehoogd tot 90% voor MKB ondernemers en 80% grote ondernemingen. Door deze verhoging kunnen bedrijven, ook in de huidige tijd, blijvend voldoen aan de dagelijkse betaalverplichtingen. Voor de nieuwe GO-C gelden aanvullende informatieverplichtingen voor banken. Deze volgen uit de tijdelijke kaderregeling die door de Europese Commissie is vastgesteld.

Het Adviescollege toetsing regeldruk heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak onderbouwd zijn, gekozen is voor het minst belastende alternatief en rekening is gehouden met de werkbaarheid. De regeldrukberekening is echter niet toereikend. Het advies is daarom om de regeling vast te stellen nadat rekening is gehouden met het adviespunt.

ATR advies aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – Wijzigingsregeling RNEZ (GO uitbraak coronavirus