Wijzigingsregeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (Tweede openstelling TVL)

Voorliggend voorstel heropent de openstellingsperiode voor de TVL voor de periode oktober, november en december 2020. Verder legt de regeling voor de nieuwe periode vast welke bedrijven in aanmerking komen voor de tegemoetkoming, aan welke randvoorwaarden zij moeten voldoen, hoe zij een aanvraag moeten indienen, en binnen welke termijn wordt beslist of die wordt gehonoreerd.

Inhoudelijk vinden er ten opzichte van de eerdere openstelling een aantal wijzigingen plaats. Zo is de nieuwe subsidieperiode drie in plaats van vier maanden, is de regeling in tegenstelling tot de eerdere regeling voor alle bedrijven opengesteld, is het plafond van de meebewegende subsidie verhoogd van 50.000 euro naar 90.000 euro, en is een eenmalige opslag voor eet- of drinkgelegenheden opgenomen.

ATR heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat laten weten dat nut en noodzaak onderbouwd zijn. Het college ziet echter een minder belastend alternatief. Bedrijven die al een aanvraag hebben ingediend, moeten aan informatieverplichtingen voldoen terwijl deze in sommige gevallen al bekend zijn bij de overheid. Bij het opstellen is rekening gehouden met de werkbaarheid voor de uit te voeren handelingen. Tenslotte is de regeldruk te hoog ingeschat omdat de berekening uitgaat van een te hoge tijdsinschatting. Verder is niet inzichtelijk opgenomen wat de totale gevolgen voor de regeldruk zijn. Het college adviseert het voorstel in te dienen nadat rekening is gehouden met de adviespunten.

ATR advies aan de Minister van EZK – Subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19 (2e openstelling TVL)