Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2020

Op 9 juni 2020 is de Wijzigingsregeling Subsidieregeling energiebesparing eigen huis 2020 voor advies aangeboden aan ATR. Met het voorstel wordt beoogd de SEEH toegankelijker te maken voor gemengde verenigingen door het creëren van de mogelijkheid om ook subsidie te ontvangen voor het aandeel huurwoningen in verenigingen met ten minste één koopwoning. Verder worden de subsidiepercentages van de SEEH tijdelijk verhoogd tot ongeveer 30% van de kosten om het nemen van energiebesparende maatregelen te blijven stimuleren. Tot slot maakt de wijziging het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen voor andere maatregelen waarvoor subsidie op grond van de SEEH beschikbaar is voor hetzelfde gebouw of dezelfde woning.

Het college heeft geen opmerkingen over de onderbouwing van nut en noodzaak van het voorstel. De wijzigingen in de SEEH dragen bij aan de toegankelijkheid van de regeling en dienen een extra stimulans geven aan energiebesparende isolatiemaatregelen in de gebouwde omgeving.

ATR constateert dat het voorstel beoogt om de toegankelijkheid van de subsidieregeling te vergroten. Net als bij de eerste subsidieaanvraag wordt ook bij de tweede aanvraag als voorwaarde gesteld dat opnieuw minimaal twee energiebesparende maatregelen moeten worden genomen. Het college merkt op dat deze voorwaarde een extra drempel opwerpt en daardoor de mate van doelbereik zal beperken. Het advies luidt daarom om bij de tweede subsidieaanvraag voor hetzelfde gebouw of woning de voorwaarde te wijzigen naar het treffen van één energiebesparende maatregelen, gelet op de grotere mate van doelbereik die hier het gevolg van zal zijn.

Het college heeft geen opmerkingen ten aanzien van de werkbaarheid en de regeldrukberekening.

ATR advies aan de Minister van BZK – Wijzigingsregeling SEEH 2020