Wijzigingsvoorstel Regeling Bodemkwaliteit

Op 7 augustus 2017 is het voorstel tot wijziging van de Regeling Bodemkwaliteit voor internetconsultatie opengesteld. Deze regeling bevat normen op basis waarvan bedrijven en personen voor bepaalde werkzaamheden kunnen worden gecertificeerd of geaccrediteerd en erkend. Deze normen zijn vastgelegd in zogeheten normdocumenten. Innovaties en veranderende inzichten kunnen aanleiding geven tot aanpassing van deze documenten. Het wijzigingsvoorstel moet de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de Regeling Bodemkwaliteit verbeteren. De actualisatie van de Regeling Bodemkwaliteit vindt periodiek plaats. De periodieke actualisaties van de Regeling resulteren in inhoudelijke wijzigingen voor de bedrijven, instellingen en professionals die activiteiten verrichten met betrekking tot bodemkwaliteit. Zij worden als gevolg van de periodieke wijzigingen regelmatig geconfronteerd met eenmalige en structurele regeldrukeffecten.

Juist vanwege deze regeldrukeffecten is het van belang dat nut, noodzaak en urgentie van de inhoudelijke wijzigingen goed worden verduidelijkt in de toelichting bij het voorstel. In zijn advies constateert het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) dat de toelichting bij het voorstel een dergelijke onderbouwing nog ontbeert. ATR adviseert verder om in de toelichting nader in te gaan op of en zo ja welke minder belastende alternatieven zijn overwogen. Zo maakt de toelichting niet duidelijk in hoeverre beperking van dwingende verwijzing naar normdocumenten is overwogen. Om de werkbaarheid van de Regeling en de normdocumenten waarnaar wordt verwezen te vergroten, adviseert ATR om de lasten als gevolg van het gebruik van deze normen te beperken. Dat kan bijvoorbeeld door waar mogelijk de normen gratis, openbaar en eenvoudige toegankelijk beschikbaar te stellen. Ook adviseert ATR om bij de uitwerking van het voorstel de regeldrukgevolgen kwantitatief in beeld te brengen.

Advies bij Wijzigingsvoorstel Regeling Bodemkwaliteit.