Wijzigingsvoorstellen in verband met het publiek identificatiemiddel op het rijbewijs

Op 28 juli 2020 zijn twee voorstellen voor toetsing en advies aangeboden aan het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR). Het gaat om het besluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen en om wijziging van drie ministeriële regelingen. De wijzigingsvoorstellen regelen de details voor het in de toekomst kunnen activeren en gebruiken van het publiek identificatiemiddel op het rijbewijs. Met dat middel kan de burger zich digitaal identificeren bij een (overheids)dienstverlener. Het biedt de identificatie op een hoger niveau van betrouwbaarheid dan met het huidige DigiD mogelijk is. Het middel is geplaatst in de elektronische chip op het rijbewijs.

De voorstellen regelen dat het identificatiemiddel geactiveerd en gebruikt kan worden vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet Generieke Digitale Infrastructuur. Bovendien bevatten de voorstellen bepalingen die nodig zijn om het middel te activeren, goed te laten functioneren, waar nodig te vervangen, en de bijbehorende gegevensuitwisseling te regelen. ATR constateert dat nut en noodzaak van de voorstellen zijn onderbouwd en dat deze kunnen bijdragen aan lastenreductie voor burgers.
Om de meerwaarde van het identificatiemiddel op het rijbewijs ook merkbaar te laten zijn voor burgers is duidelijke informatie van belang. Om deze reden adviseert het college daar in de voorstellen en de communicatie aandacht aan te besteden. Dit kan door duidelijk te maken bij welke verplichtingen de burger het rijbewijs kan gebruiken als identificatiebewijs waar dat nu met het huidige rijbewijs nog niet mogelijk is.

Tot slot constateert het college dat een kwantitatieve analyse van de regeldrukeffecten nog ontbreekt in de toelichting. ATR adviseert om de regeldrukeffecten alsnog in beeld te brengen.

ATR adviseert het besluit in te dienen en de regeling vast te stellen, nadat met de adviespunten rekening is gehouden.

Advies ATR over de wijzigingsvoorstellen in verband met het publiek identificatie-middel op het rijbewijs.