Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023

Sinds 2010 is het socialezekerheidsstelsel in Caribisch Nederland slechts beperkt in lijn gebracht met de situatie in Europees Nederland. De bestaanszekerheid van inwoners in Caribisch Nederland is daardoor onder druk komen te staan. Eén van de maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de bestaanszekerheid te verbeteren is het moderniseren van het socialezekerheidsstelsel. Met deze modernisering beoogt het kabinet een toekomstbestendig socialezekerheidsstelsel op te zetten, welke voorziet in een evenwichtig stelsel van aanspraken, rechten, plichten en inkomenswaarborgen. Dit stelsel moet afgestemd zijn op zowel de specifieke situatie in Caribisch Nederland, als op hedendaagse inzichten betreffende sociale zekerheid. Dit voorstel werkt het voornemen om de sociale zekerheidswetgeving te moderniseren uit. Het voorstel bevat in de aard zeer verschillende wijzigingen voor verschillende doelgroepen.

ATR heeft de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen laten weten dat de noodzaak tot het treffen van maatregelen in meer algemene zin is onderbouwd. Het nut van het voorstel is echter minder duidelijk. Een concreet hoofddoel en een meetbare doelstelling voor elk van de opgenomen maatregelen ontbreekt in de toelichting. Hierdoor is het niet mogelijk om te bepalen of en wanneer de (hoofd)doelen zijn bereikt. De toelichting beschrijft verder niet of er minder belastende alternatieven zijn onderzocht. Bij de werkbaarheid is het verder onduidelijk op welke wijze burgers zijn betrokken bij de totstandkoming van het voorstel en of de wijzingen doenbaar zijn. De regeldrukparagraaf is tenslotte incompleet. Een kwalitatieve beschrijving en een kwantitatieve analyse op handelingenniveau ontbreekt.

Het advies is om het wetsvoorstel niet in te dienen tenzij rekening is gehouden met de adviespunten.

ATR advies aan de Minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen – Wijzigingswet SZW-wetten Caribisch Nederland 2023